Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

BUDYNEK DZIEKANII „INFUŁATKA” ob. Plebania i Muzeum Katedralne w zespole kościoła kolegiackiego

2. Czas powstania

k. XVI w./ XVIII - XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


Widok ogólny od płn. - zach.

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

Kolegiacka 1

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

nr rej.: A/305 z dn. 12.06.1956, 20.02.1957 oraz 31.03.1967

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. lipiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość