Katalog zabytków miasta Zamość

KARTA ADRESOWA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
1. Nazwa

KOŚCIÓŁ REFORMACKI, ob. rz.-kat. rektoralny p.w. św. Katarzyny z cmentarzem przykościelnym

2. Czas powstania

2 poł. XVII w., XIX-XX w.

8. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym


Widok ogólny od strony płd. - wsch.

3. Miejscowość

Zamość

4. Adres

pl. Jana Jaroszewicza 1

5. Przynależność administracyjna

lubelskie
zamojski grodzki
Miasto Zamość

6. Formy ochrony

nr rej.: kl. V-Oa/18/57 z dn. 20.02.1957, A/248 z dn. 20.02.1983 oraz A/1271

7. Opracowanie karty (autor, data i podpis)

Andrzej Wilk. lipiec 2013 r.

 

W 1992 roku Stare Miasto w Zamościu zostało wpisane na listę UNESCO, jako przykład renesansowej zabudowy miejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość